Medlemsbrev september 2020

Skrevet d. 2. september 2020

Kære medlemmer af Informations Venner,

Det er desværre længe siden, vi har haft lejlighed til at mødes i foreningen. Både den indkaldte generalforsamling i marts og læsermødet med David Rehling (april) blev vi nødt til at aflyse, eller rettere sagt udskyde, på grund af Corona-nedlukningen.

Vi har i bestyrelsen overvejet, hvornår og hvordan vi kan genoptage foreningens mødeaktiviteter, og flere medlemmer har efterlyst det. Da smittespredningen i forsommeren syntes at falde og være under kontrol, håbede vi at kunne genåbne her efter sommerferien. Men lige nu synes billedet at se mere broget ud med flere tilfælde af ny smitte og genindførelse af inddæmmende restriktioner.

Da det er helt afgørende, at foreningens medlemmer trygt kan møde op til vores arrangementer, har vi derfor besluttet at afvente Corona-situationens videre udvikling et stykke tid endnu, før vi kalder jer til møder.

Vi overvejer, om det kan lade sig gøre at arrangere møder, som f.eks. læsermøderne, via Internettet ved brug af f.eks. Skype, Zoom eller lignende. Det kan måske lade sig gøre ved at sende live fra Informations kantine og/eller ved at lægge en videooptagelse på vores hjemmeside, som medlemmerne så kan klikke sig ind på hjemme fra.

Hvis I har synspunkter for eller imod denne mulighed, må I meget gerne skrive til mig ([email protected]) .

 

Med venlig hilsen

 

Christian S. Nissen

(Formand for bestyrelsen)

 

----------------

 

Ny, permanent udstilling om Information

Informations Venners bestyrelse har på et møde før sommerferien besluttet at yde en tilskud på 50.000 kr. til etablering af en udstilling om dagbladet Information i trappeopgangen i Sankt Annæ Passage.

Formålet med projektet er at åbne Information som kulturinstitution for omverdenen, invitere offentligheden indenfor og levendegøre et vigtigt stykke danmarkshistorie. Projektet skal give et indblik i historien om kampen for det frie ord og journalistikkens betydning for samfundet fra besættelsen, befrielsen og frem til i dag – og i fremtiden. I en tid med fri adgang til information, faldende tillid til medier og magthavere og fremkomsten af begreber som fake news er åbenhed og demokratisk samtale vigtigere end nogensinde i efterkrigstiden.

Med afsæt i historien om Information er hensigten at åbne for en debat om, hvilken rolle dagbladene spiller, samt hvad demokrati, det frie ord, modstandskamp og aktivisme betyder for den enkelte og samfundet i 2021 og frem. Pa den måde skal projektet inspirere gæsterne til selv at debattere og bidrage til et frit, demokratisk og aktivistisk samfund.

Udstillingen planlægges åbnet i maj 2021 i sammenhæng med fejringen af bladets 75 + 1 års jubilæum.