Referat generalforsamlingen 26. marts 2023

Dagsorden, iflg. vedtægterne:

 Pkt. 1 Valg af dirigent og referent

Dirigent: Knud Vilby blev valgt. Referent: Barbara Melchior blev valgt.
Der var i alt 25 deltagere.

 

Pkt. 2 Formandens beretning

Formanden, Christian Nissen (CSN), fremlagde sin beretning, som desuden var udsendt til medlemmerne og lagt ud på hjemmesiden,  www.informations-venner.dk.

Christian Nissen fokuserede derfor kun på enkelte emner.

Der har i 2022 været 3 læsermøder, samt en rundvisning ved Informations administrerende direktør Stine Carsten Kendal (SCK).

Medlemstallet er steget siden december 2021, hvor det var på 444. December 2022 var det på  454. Tallet er dog usikkert, idet en del medlemmer ikke modtager e-mails. CSN har måttet ringe rundt til medlemmer, der ikke har betalt medlemsgebyr, men uden at komme i kontakt med alle. I 2023 regner Bestyrelsen med at få et metre præcist tal.

December 2022 blev der afholdt en ekstraordinær Generalforsamling, idet foreningens mangeårige kasserer Finn Lillelund havde besluttet sig for at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Der var derfor kun én tegningsberettiget i Bestyrelsen, og foreningen kunne således ikke betale regninger mm. Vedtægternes bestemmelse om tegningsret blev ændret, således at foreningen nu tegnes af to ud af tre personer (formanden med kassereren eller formanden med den regnskabsfører, bestyrelsen har valgt). Leila Krogh blev valgt til kasserer frem til den ordinære Generalforsamling 2023.

CSN nævnte dernæst, at Vennernes støtte til Information i dag udgør en væsentlig mindre procentdel end ved oprettelsen af Informations Venner, fordi Information selv har en meget større omsætning. Spørgsmålet er derfor, hvad Informations Venner skal satse på for at støtte avisen bedst muligt. Bestyrelsen vil gerne hjælpe med at udvide abonnentkredsen, især med flere unge, f.eks. ved at give gratis abonnement til studerende i en periode   Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at komme med gode idéer.

Bestyrelsen har udnævnt kasserer Finn Lillelund, som desværre ikke kunne være til stede ved Generalforsamlingen, til æresmedlem.

Beretningen blev godkendt.

 

Pkt. 3 Regnskab for det foregående kalenderår

På grund af Leila Kroghs afbud til Generalforsamlingen, gennemgik formanden selv regnskabet, som var udsendt inden mødet og lagt ud på ’Informations Venners’ hjemmeside.

Regnskabet blev godkendt.

 

Pkt. 4 Fastlæggelse af kontingent for 2023

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2023, og dette blev vedtaget.

 

Pkt. 5 – 7 Valg af formand, kasserer, revisor og revisorsuppleant

Bortset fra Leila Krogh og kassereren var alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i 2022 genvalgt for to år og skulle derfor ikke vælges på ny. Også de to revisorer blev i 2022 genvalgt for to år. Leila Krogh blev derefter genvalgt som bestyrelsesmedlem for to år.

Bestyrelsen havde desuden indstillet Mads Nørgaard-Madsen til ny kasserer. Han har i sin studietid arbejdet på Information, er uddannet økonom og i dag ansat i fagbevægelsen PLO (Praktiserende Lægers Organisation). Mads Nørgaard-Madsen blev valgt for to år.

 

Pkt. 7b (Nyt punkt) Glædelig begivenhed 

Dirigenten gav hermed ordet til formanden, som havde en særlig nyhed, udpegelsen af endnu et æresmedlem: Klaus Lynggaard, som gennem 25 år indtil 2017 havde været Informations rockanmelder.

Som introduktion til Klaus Lynggaard og hans betydning for bl.a. Rune Lykkeberg, læste formanden op fra en artikel i ”Hele verden forfra. Dagbladet Information 1993-2018” skrevet af Rune Lykkeberg, om hvordan hans interesse for Information opstod på grund af Klaus Lynggaard.

 

Pkt. 8 Eventuelt

Jacob Grindsted holdt under Eventuelt en tale til formanden Christian Nissen, hvori han takkede ham for det ekstraordinært store arbejde, han havde udført i forbindelse med kassererens beslutning om at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Jacob Grindsted nævnte tiden som et ”annus horribilis”, hvor formanden havde stået fast som en klippe og havde klaret alle vanskelighederne uden at springe over, hvor gærdet var lavest.

Jacob Grindsted overrakte Christian Nissen en flaske vin på hele bestyrelsens vegne.

 

Efter Generalforsamlingen redegjorde Stine Carsten Kendal for ”Information i dag og i morgen”. Rune Lykkeberg havde måttet melde afbud, men i stedet for chefredaktørens indlæg viste Stine Carsten Kendal rundt i huset.

Referent: Barbara Melchior

Dirigent: Knud Vilby