Indkaldelse 2022

Informations Venners’ generalforsamling

Søndag den 27. marts 2022, kl. 10.00 – 12:00

Afholdes i Informations kantine

Dagsorden, iflg. vedtægterne:
Pkt. 1 Valg af dirigent og referent.
Pkt. 2 Formandens beretning (note 1)
Pkt. 3 Regnskab for det foregående år (note 2)
Pkt. 4 Fastlæggelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår (note 3)
Pkt. 5 Valg af formand, kasserer, revisor og revisorsuppleant (note 4)
Pkt. 6 Valg af tre øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvoraf én vælges i ulige år og to i lige år,
(note 5)
Pkt. 7 Valg af to bestyrelsessuppleanter (gælder for to år), (note 6)
Pkt. 8 Eventuelt
----------------------------
Note 1: Beretningen vil blive lagt ud på hjemmesiden inden generalforsamlingen,
Note 2: Regnskabet vil blive lagt ud på hjemmesiden inden generalforsamlingen.
Note 3: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, dvs. årligt 250 kr. for en husstand, 150 kr.
for en single og for en studerende.

Note 4, 5 og 6: Valg til alle poster.
Generalforsamlingen i 2020 blev aflyst på grund af Corona og blev i 2021 af samme grund
afviklet over Zoom, som gjorde det kompliceret at gennemføre selve valghandlingen. Derfor
indstillede bestyrelsen, at generalforsamlingen med en fravigelse fra vedtægterne
forlængede valgperioden på alle poster frem til den ordinære generalforsamling i 2022.
Generalforsamlingen tilsluttede sig dette, og besluttede at forlænge valgperioden yderligere
et år for alle poster.
Derfor er valgperioden nu udløbet, hvorfor der skal gennemføres valg til alle poster, jf.
nedenstående liste med angivelse af valgperiode. Det kan oplyses, at alle nuværende
bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer er villige til at modtage valg.
-------------------------
Bestyrelsen pr. dags dato.
Christian S. Nissen, for 2 år (nyvalgt den 17. marts 2019 for 1 år)
Finn Lillelund, for 2 år (genvalgt den 17. marts 2019 for 2 år)
Barbara Melchior for 2 år (genvalgt den 17. marts 2019 for 2 år)
Jacob Grindsted, for 2 år (genvalgt den 18. marts 2018 for 2 år)
Leila Krogh, for 1 år (valgt den 17. marts 2019 for 2 år)
Stine Carsten Kendal (udpeget af avisens direktion)
Bestyrelses suppleanter:
Jonas Heltberg, for 2 år (genvalgt den 18. april 2018 for 2 år)
Leif Lønsmann, for 2 år (nyvalgt den 17. marts 2019 for 2 år) 
Revisor
Brian Bovien, for 2 år (genvalgt den 3. marts 2018 for 2 år)
Lene Frøslev, revisorsuppleant, for 2 år (genvalgt den 17. marts 2019 for 2 år)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I forlængelse af generalforsamlingen vil ansvarshavende chefredaktør Rune Lykkeberg og administrerende direktør Stine Carsten Kendal fortælle om ”Information i dag og i morgen”.