Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 4. december

Afholdes søndag den 4. december 2022 kl. 11 i Informations kantine

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Valg af kasserer

3.      Ændring af vedtægter

4.      Eventuelt

Bestyrelsen

 

Gå til tilmelding

 

Ad. pkt. 2: Valg af kasserer

Foreningens mangeårige kasserer, Finn Lillelund, meddelte med brev til bestyrelsen den 30. oktober d.å., at han ønskede at trække sig tilbage fra foreningens bestyrelse med virkning fra denne dato. Da foreningen iflg. vedtægterne (se nedenfor) tegnes af formanden i forening med en generalforsamlingsvalgt kasserer, kan foreningen kun afholde udgifter (betale sine regninger), såfremt kassererposten er besat. Genbesættelse af posten kan derfor ikke udskydes til den ordinære generalforsamling i marts 2023.

Foreningens tidligere formand og nuværende bestyrelsesmedlem, Leila Krogh har på bestyrelsesmødet den 9/11 meddelt, at hun er villig til at påtage sig hvervet som foreningens kasserer frem til den ordinære generalforsamling i marts 2023, hvor posten skal nybesættes for en længere periode.

Ad pkt. 3: Forslag til ændring af vedtægterne for foreningen Informations Venner.

Den aktuelle sag med uforudset afgang fra kassererposten har vist, at de nuværende vedtægters bestemmelse om tegningsret (se § 9 stk. 1) kan indebære driftsmæssige vanskeligheder.

Sådanne bestemmelser, hvor tegnings- og dispositionsretten er tildelt to bestyrelsesvalgte personer i fællesskab, findes i mange foreningsvedtægter med henblik på at etablere en sikring imod misbrug. Ulempen ved den eksisterende § 9, stk. 1 er, at det i situationer, hvor enten formanden eller kassereren er indisponeret f.eks. på grund af en pludselig fratrædelse eller længere tids sygdom, indebærer, at foreningen ikke kan afholde udgifter, f.eks. betale sine regninger.

For at begrænse dette problem foreslår bestyrelsen, at tegningsretten tildeles tre personer. I sammenhæng med, at bestyrelsen har besluttet at lægge den daglige regnskabsførelse ud til et eksternt revisionsfirma, foreslås det, at denne tredje person er den af bestyrelsen udpegede, daglige regnskabsfører.

Nuværende bestemmelse:

”§ 9, Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden i forening med kassereren.”

Forslag til ny bestemmelse:

§ 9, stk. 1

Foreningen tegnes af formanden i forening med kassereren eller med den regnskabsfører, bestyrelsen har udpeget.

 

Bilag

Foreningens vedtægter i deres nuværende formulering fra 2016 med angivelse af forslag til ny § 9.

 

Gældende vedtægter 3. april 2016

Forslag til ændring, se § 9

Informations venner

Vedtægter

V E D T Æ G T E R 

§ 1.

Stk. 1 Foreningens navn er "Informations Venner".

Stk. 2 Dens hjemsted er Københavns kommune.

Stk. 3 Udover de valgte medlemmer af bestyrelsen er et medlem af A/S Dagbladet Informations direktion født medlem af bestyrelsen.

§ 2.

Stk. 1 Foreningens formål er gennem ideer og aktiviteter at bedre Informations økonomi og øge bladets udbredelse samt at støtte bladet økonomisk.

§ 3.

Stk. 1 Foreningens formue tilvejebringes blandt andet derved, at medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.

Stk. 2 I det omfang foreningen ligger inde med kontante midler, der ikke med det samme anbringes i værdipapirer, skal disse midler være anbragt på bank-, sparekasse- eller girokonto lydende på foreningens navn.

§ 4.

Stk. 1 Foreningens formue kan ikke gøres til genstand for kreditorforfølgelse for foreningen uvedkommende gæld.

Stk. 2 For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

§ 5.

Stk. 1 Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Denne skal afholdes i januar kvartal med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab for det foregående kalenderår
  4. Fastlæggelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår
  5. Valg af formand, kasserer, revisor og revisorsuppleant
  6. Valg af tre øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvor én vælges i ulige år og to i lige år
  7. Valg af to bestyrelsessuppleanter. Alle valg gælder for to år af gangen
  8. Eventuelt

Stk. 2 Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med 14 dages varsel ved e-mail til de medlemmer, der har meddelt foreningen deres e-mailadresse, ved opslag på foreningens hjemmeside, samt ved annoncering i Information. Medlemmer kan dog på anfordring noteres for at få tilsendt indkaldelse pr. brev. Årsregnskabet skal så vidt muligt offentliggøres eller tilsendes medlemmerne med indkaldelsen. På generalforsamlinger træffes beslutninger normalt ved stemmeflerhed af de afgivne stemmer.

Stk. 3 Til vedtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer kræves, at 3/4 af de fremmødte medlemmer på en generalforsamling, som er indkaldt med dette punkt på dagsordenen, stemmer herfor. Findes en sådan kvalificeret majoritet ikke, men et flertal af de fremmødte stemmer for ændringerne, skal der indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning herom da kan træffes med alm. flertal af de fremmødte medlemmers stemmer.

Stk. 4 Til vedtagelse af beslutning om ændring af § 5, stk. 3 kræves, at A/S Dagbladet Information godkender ændringen.

§ 6.

Stk. 1 Ekstraordinære generalforsamlinger kan forlanges afholdt af 1/5 af foreningens medlemmer og skal indkaldes med 14 dages varsel ved bekendtgørelse i Information.

Stk. 2 Medlemsmøder afholdes mindst to gange årligt. Indkaldelse til medlemsmøder bør ske med mindst 10 dages varsel.

 

§ 7.

Stk. 1 Foreningen har ingen medbestemmelsesret over for bladets økonomiske eller redaktionelle linje, men har forslagsret over for A/S Dagbladet Informations ledelse eller medarbejdere.

§ 8.

Stk. 1 Bestyrelsen sørger for kommunikationen til medlemmerne og de eventuelt nedsatte arbejdsgrupper i tidsrummet mellem de enkelte medlemsmøder samt sørger for arrangement af og indkaldelse til medlemsmøder.

Stk. 2 Formanden formidler kontakten til A/S Dagbladet Informations ledelse og medarbejdere.

Stk. 3 Kassereren sørger for opkrævning af kontingent, fører medlemslister og regnskab over foreningens indtægter og udgifter.

 

§ 9, Stk. 1

Foreningen tegnes af formanden i forening med kassereren.

§9, Stk. 1

Foreningen tegnes af formanden i forening med kassereren eller med den regnskabsfører, bestyrelsen har udpeget.

§ 10.

Stk. 1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2 Den på generalforsamlingen valgte revisor skal sammen med kassereren opstille årsregnskabet og foretage den løbende revision af foreningens regnskab.

Stk. 3 Årsregnskabet underskrives af kassereren og forsynes med revisors påtegning.

§ 11.

Stk. 1 Til vedtagelse af beslutning om foreningens ophør kræves, at 3/4 af de fremmødte medlemmer på en generalforsamling, som er indkaldt med dette punkt på dagsordenen, stemmer herfor. Findes en sådan kvalificeret majoritet ikke, men et flertal af de fremmødte stemmer for foreningens ophør, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning herom da kan træffes med alm. flertal af de fremmødte medlemmers stemmer.

Stk. 2 Alle ved foreningens ophør eksisterende midler går ubeskåret til A/S Dagbladet Information eller finder anvendelse efter de retningslinjer, der gælder for Information i tilfælde af ophør i henhold til A/S Dagbladet Informations bestyrelses beslutning.

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 3. april 2016. 

 Dirigent: Knud Vilby, underskrift ________________________________________

 Formand: Leila Krogh, underskrift _______________________________________