Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamling

Bestyrelsens skriftlige årsberetning 2022

Også i beretningsåret 2021 har arbejdet i Foreningen Informations Venner været præget af corona-nedlukningerne. For to år siden måtte vi aflyse generalforsamling og sidste år holde den virtuelt via Zoom.

Derfor har der ikke, som vedtægterne foreskriver, været afholdt valg til bestyrelsen siden generalforsamlingen i 2019. På den virtuelle generalforsamling den 25. marts 2021 blev denne fravigelse fra vedtægterne godkendt. Bestyrelsen har således i to år formelt
fungeret som en slags interimsbestyrelse. Men på generalforsamlingen den 27. marts er der som følge heraf valg til alle bestyrelsesposter.

Bestyrelsen har siden 2019 bestået af følgende medlemmer: Leila Krogh, Jacob Grindsted,
Barbara Melchior, Stine Carsten Kendal, Leif Lønsmann, Jonas Heltberg, Finn Lillelund (kasserer, administrator og webmaster) og Christian S. Nissen (formand).

Læsermøder: På trods af forsamlingsbegrænsningerne blev der i 2021 afholdt fire læsermøder, hvoraf de første 2 var virtuelle:

1.Informations Europakorrespondent Chr. Bennike fortalte på mødet i april via Zoom fra Bruxelles om Europas og EU´s rolle og indflydelsesmuligheder i balancegangen mellem USA og Kina. Blandt mange andre spørgsmål belyste han også nogle hovedlinjer i
Informations udlandsdækning.
2. Anna von Sperling, der er Informations podcastredaktør, tog os ved læsermødet i maj med ind i sit lydunivers, ”Radio Information”, der hver weekend udkommer med ”det bedste og vigtigste fra ugen” og skribenterne bag artiklerne.
3. September læsermødet var med Informations Art Director, Jesse Jacob, som præsenterede principperne bag avisens grafiske identitet, layout og illustrationer og viste, hvordan man folder Informations visuelle udtryk videre ud i pop-ups, forlagets bøger osv.
4. I slutningen af november havde vi årets sidste læsermøde med bladets indlands-redaktør, Anton Geist. På baggrund af det seneste års tids større opmærksomhed omkring mediernes dækning af politik og Folketingets problemfyldte arbejdsform og hele kultur belyste han, hvordan Information ser sin særlige rolle i og håndterer den
politiske nyhedsformidling.

Medlemsudsendelser: I beretningsåret er der udsendt fire medlemsbreve med seneste nyt fra foreningen (i maj, september, november og december). De kan findes på foreningens
hjemmeside under ”Seneste nyheder”.

Medlemmer: En konsolideret optælling viser, at der pr. 1.1. 2021 var 396 medlemmer i foreningen. Medlemstallet er i løbet af beretningsåret 2021 vokset til 436. I de første par måneder af 2022 er yderligere 15 medlemmer kommet til.

Økonomisk status: Foreningens samlede aktiebeholdning i Dagbladet Information A/S er efter flere donationer i løbet af året pr. 31. december 2021 vokset til godt 960.000 kr. Der henvises i øvrigt til det årsregnskab, der forelægges under særskilt dagsordenspunkt på generalforsamlingen.

Tilskud til Information: I de senere år, hvor bladets driftsøkonomi har været i god balance, er foreningens økonomiske støtte til bladet blevet givet til særlige formål og projekter.
I beretningsperioden er der givet tilskud på 20.000 kr. som støtte til journalistpraktikanternes årlige studietur. Den gik til Polen, som jo desværre er en vigtig og meget kontroversiel kampplads. Ikke alene med hensyn til abortlovgivning, regeringens kontrol med domstolene og forholdet til EU, men også ytringsfriheden og mediernes uafhængighed af statsmagten.

Rabatter: Der er stadig rabat på 20% på alle udgivelser fra Informations Forlag. På foreningens hjemmeside kan man se, hvordan bøgerne kan købes.

Foreningens hjemmesiden: www.informations-venner.dk er også i det forgangne år løbende blevet opdateret og moderniseret.

Wikipedia om Information:
Bestyrelsen har tilsvarende et særligt ansvar for en løbende opdatering af Wikipedia’s meget informative opslag om Information. Her har teksten i længere tid været skæmmet af et lidt for stort antal markeringer af ”manglende kildeangivelse”. Det har vi nu fået bragt på
plads ved indføjelse af de manglende kilder.

Formandens rolle i DR-pigekorsagen:
I sammenhæng med advokatundersøgelsen (resumé offentliggjort af DR 10/11 2021) af krænkelser over for medlemmer af DR’s pigekor i den periode, hvor foreningens formand var generaldirektør i DR, behandlede bestyrelsen uden formandens deltagelse spørgsmålet
om hans fortsatte rolle som formand for foreningen. Det kunne her konstateres, at sagen ikke ændrede den samlede øvrige bestyrelses tillid til ham. Dette blev meddelt foreningens medlemmer i en mail den 17/11, som gav anledning til, at 4 medlemmer på
den baggrund meldte sig ud af foreningen.

_______________________

Afslutningsvist vil vi i bestyrelsen gerne sige tak for al den hjælp, vi har fået, og den store imødekommenhed vi igennem beretningsåret har mødt fra Informations medarbejdere, både ved tilrettelæggelse og gennemførelse af møder og mange andre af bestyrelsens
øvrige gøremål.

På bestyrelsens vegne, marts 2022
Christian S. Nissen
(Formand for bestyrelsen)