Generalforsamling 2021

Informations Venners’ generalforsamling

 Torsdag den 25. marts 2021, kl. 16.00 – 17:30

Dagsorden, iflg. vedtægterne:

Pkt. 1 Valg af dirigent og referent.

Pkt. 2 Formandens beretning (note 1)

Pkt. 3 Regnskab for det foregående år (note 2)

Pkt. 4 Fastlæggelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår (note 3)

Pkt. 5 Valg af formand, kasserer, revisor og revisorsuppleant (note 4)

Pkt. 6 Valg af tre øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvor én vælges i ulige år og to i lige år, (note 5)

Pkt. 7 Valg af to bestyrelsessuppleanter (gælder for to år), (note 6)

Pkt. 8 Eventuelt

----------------------------

Note 1: Beretningen er lagt ud på hjemmesiden nogle dage inden generalforsamlingen,

Note 2: Regnskabet er lagt ud på hjemmesiden nogle dage inden generalforsamlingen.

Note 3: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, dvs. årligt 250 kr. for en husstand, 150 kr. for en single og for en studerende.

Note 4, 5, 6 og 7: Valg til alle poster.

Som det ses af nedenstående opstilling, var flere på valg allerede ved den aflyste generalforsamling i 2020. Og nu året efter er der tale om valg på alle poster. Da det er kompliceret at gennemføre valghandlingen via Zoom en for en, indstiller bestyrelsen, at generalforsamlingen med en fravigelse fra vedtægterne forlænger valgperioden på alle poster frem til den ordinære generalforsamling i 2022. Alle har erklæret sig villige til at modtage valg.

-------------------------

Bestyrelsen pr. dags dato.

Christian S. Nissen (nyvalgt den 17. marts 2019 for 1 år)
Finn Lillelund (genvalgt den 17. marts 2019 for 2 år)
Barbara Melchior (genvalgt den 17. marts 2019 for 2 år)
Jacob Grindsted (genvalgt den 18. marts 2018 for 2 år)
Leila Krogh (valgt den 17. marts 2019 for 2 år)
Stine Carsten Kendal (udpeget af avisens direktion)
Bestyrelses suppleanter:

Jonas Heltberg (genvalgt den 18. april 2018 for 2 år)
Leif Lønsmann (nyvalgt den 17. marts 2019 for 2 år) 

Revisor

Brian Bovien (genvalgt den 3. marts 2018 for 2 år)
Lene Frøslev, revisorsuppleant (genvalgt den 17. marts 2019 for 2 år)

 

 

Referat af ’Informations Venners’ generalforsamling den 25. marts 2021

Dagsorden


Pkt. 1 Valg af dirigent og referent
Dirigent: Knud Vilby blev valgt.
Referent: Barbara Melchior blev valgt.

Der var i alt 25 deltagere i Zoom-mødet.

Dirigenten henviste til bestyrelsens indstilling i indkaldelsen til generalforsamlingen om, at
punkterne 4-7 blev slået sammen til ét punkt på grund af mødets karakter (virtuelt), og indføjelse
af et nyt punkt 7B.

Pkt. 2 Formandens beretning
Formanden, Christian Nissen, fremlagde sin beretning, som også var udsendt til medlemmerne
den 11. marts og lagt ud på hjemmesiden, www.informations-venner.dk nogle dage inden
Generalforsamlingen. Han nøjedes derfor med at fremhæve enkelte punkter. Først og fremmest
beklagede han, at foreningens mødeaktivitet, på grund af forsamlingsrestriktionerne havde været
begrænset i beretningsåret. Det var søgt afhjulpet ved at afholde et læsermøde med David Rehling
og 70 deltagere over Zoom, som i øvrigt havde den fordel, at medlemmer uden for
hovedstadsområdet kunne deltage hjemmefra. En videooptagelse fra læsermødet med David
Rehling er fortsat tilgængeligt via hjemmesiden. 
Formanden nævnte desuden som en positiv ting, at medlemstallet har været stabilt på ca. 430 på
trods af corona-nedlukningen. I forbindelse med oplysningen om, at foreningen i 2020 har
bevilliget 80.000 kr. til Information, opfordrede han til, at medlemmerne kom med forslag og idéer
til flere støtteværdige formål for foreningens økonomiske støtte til Information.
Beretningen blev godkendt.

Pkt. 3 Regnskab for det foregående kalenderår
Kassereren, Finn Lillelund gennemgik regnskabet, som var udsendt inden mødet og lagt ud på
hjemmesiden.
Trods Corona-året 2020 var der pr. 31.12.2020 nogenlunde samme antal medlemmer, nemlig 450,
som i 2019. Nogle har meldt sig ud, andre er kommet til.
Status for regnskabet er, at egenkapitalen på 1.071.641 er en anelse højere for 2020 end for 2019
(1.035.265 kr.)
Regnskabet blev godkendt. 

Pkt. 4 Fastlæggelse af kontingent for 2021
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2021, og dette blev vedtaget.

Pkt. 5 – 7 Valg af formand, kasserer, revisor og revisorsuppleant

Dirigenten spurgte, om mødedeltagerne kunne godkende, at punkterne 5-7 blev behandlet under
ét. Ingen havde indvendinger imod dette. Dernæst henviste dirigenten til bestyrelsens forslag om,
at alle bestyrelsesmedlemmerne og de to revisorer blev forlænget med et år på grund Coronasituationen. Alle indvilligede i det.
Forslaget blev godkendt.

Pkt. 7b (Nyt punkt) Glædelig begivenhed
Dirigenten gav hermed ordet til formanden, som havde en særlig nyhed: Udpegelsen af nyt
æresmedlem, Professor Erling Bjøl.

Formanden oplæste bestyrelsens motivering for denne udnævnelse.

Erling Bjøl var fast tilknyttet til Dagbladet Information fra 1945 til 1959, er i dag 102 år gammel og
bor i Paris. Han er formentlig den eneste nulevende medarbejder på Information fra begyndelsen -
også før befrielsen. 
Den fulde tekst bliver nu lagt ind på foreningens hjemmeside.

Pkt. 8 Eventuelt
To kommende Zoom Læsermøder blev annonceret:

1. Torsdag den 8. april kl. 16-17.30 med Informations Europakorrespondent Christian
Bennike, der på en forbindelse fra Bruxelles lægger op til en diskussion om Europas globale
betydning.

2. Et møde i maj med Anna von Sperling om Informations arbejde med det nye medie,
Podcast.

Mødet sluttede kl. 16.45 med at formanden takkede dirigenten og forsamlingen.

Derefter overtog chefredaktør Rune Lykkeberg og administrerende direktør Stine Carsten Kendal
og berettede begejstret og inspirerende om Informations nuværende gode tilstand og den
fremtidige satsning og de grundlæggende værdier.

Mødet sluttede kl. 16.45 med at formanden takkede dirigenten og forsamlingen.
Derefter overtog chefredaktør Rune Lykkeberg og administrerende direktør Stine Carsten Kendal
og berettede begejstret og inspirerende om Informations nuværende gode tilstand og den
fremtidige satsning og de grundlæggende værdier.

 

-------------------------


De signerede dokumenter for Referatet og for Årsregnskabet er henlagt i foreningens arkiv den 5. april 2021