Generalforsamling 2018

Ordinær generalforsamling i ’Informations Venner’ blev afholdt søndag den 18.3. 2018 i Informations kantine, Passagen, Store Kongensgade 40 C, København K. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne

Pkt. 1  Valg af dirigent og referent

Pkt. 2  Formandens beretning (note 1). Klik her for at se beretningen.

Pkt. 3  Regnskab for det foregående kalenderår (note 2). Klik her for at se årsregnskabet.

Pkt. 4  Fastlæggelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår (note 3)

Pkt. 5  Valg af formand, kasserer, revisor og revisorsuppleant (note 4)

Pkt. 6  Valg af tre øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvor én vælges i ulige år og to i lige år (note 5)

Pkt. 7  Valg af to bestyrelsessuppleanter. Alle valg gælder for to år af gangen (note 6)

Pkt. 8  Særlig festlighed

Pkt. 9  Eventuelt

 

Note 1: Beretningen var lagt ud på hjemmesiden nogle dage inden generalforsamlingen, og der var i mødelokalet fremlagt trykte eksemplarer. Formanden fremlagde beretningen med supplementer.
Beretningen blev godkendt.

Note 2: Regnskabet var lagt lagt ud på hjemmesiden nogle dage inden generalforsamlingen, og der var i mødelokalet fremlagt trykte eksemplarer. Kassereren fremlagde regnskabet og supplerede med oplysninger om økonomi og likviditet i forbindelse med støtten til bog-projektet "På nært hold af Information 2". 
Regnskabet m.v. blev godkendt.

Note 3: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Forslaget blev godkendt.

Note 4: Formand Leila Krogh og revisor Brian Bovian var villige til genvalg, og de blev genvalgt.
Kasserer Finn Lillelund og revisorsuppleant Lene Frøslev var ikke på valg.

Note 5: Jacob Grindsted og Dorrit Kampmann var villige til genvalg, og de blev genvalgt. 
Barbara Melchior var ikke på valg. Informations direktør er ifølge vedtægterne født medlem af bestyrelsen.

Note 6: Ruth von Sperling var ikke på valg, og Annette Gottlieb ønskede ikke at genopstille. Bestyrelsen foreslog Jonas Heltberg, og han blev valgt.

 - - -

Klik her for at se referatet fra generalforsamlingen (der kommer snarest en version hvor referatet er godkendt og underskrevet af referenten og dirigenten).

 

Efter generalforsamlingen.

Informations ledelse, chefredaktør Rune Lykkeberg og administrerende direktør Stine Carsten Kendal, redegjorde som sædvanlig for avisens tilstand og fortalte om nye tiltag, de løbende udfordringer, de mange planer og visioner.