Generalforsamling 2013

Generalforsamling søndag den 10. marts 2013 kl. 10 i Dagbladet lnformations kantine

Dagsorden:

  1.   Valg af dirigent og referent
  2.   Formandens beretning
  3.   Regnskab 2012. Klik her for at se det.
  4.   Fastlæggelse af kontingent for efterfølgende kalenderår 2014

4.a Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring (se nedenfor) 

 5. Valg af formand, kasserer og revisor

Henrik Krog genopstiller ikke, bestyrelsen foreslår nyvalg af Eva Parum

Finn Lillelund og Brian Bovier er villige til genvalg

6. Valg af indtil fire bestyrelsesmedlemmer 

Erik Smidt genopstiller ikke. Annette Gottlieb og Mette Davidsen-Nielsen er villige til genvalg

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Jacob Grindsted og Henrik Krog 

 7. Valg af 2 suppleanter

Ole Kløcker og Fredrik Krog er villige til genvalg

  1.   Eventuelt.

 

Referat fra generalforsamlingen

Ad 1.

Ingolf Christiansen blev foreslået og valgt som dirigent, Annette Gottlieb blev valgt som referent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet, og der var ingen indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed.

 

Ad 2. Formandens beretning

Henrik Krog omtalte, at der i årets forløb havde været afholdt møder   d. 15-1-2012 med Cavling prisvinderne Anton Geist og Ulrik Dahlin, d. 18-3-2012 med Christian Jensen og Ejvind Larsen, som talte om ”Avisen dengang og i dag”, d. 21-10-2012 hvor Anne Middelboe Christensen talte som kulturanmelder om ”Begejstring og brutalitet”, d. 2-12-2012 hvor Rune Lykkeberg fortalte i anledning af sin bog om ”Demokratiets paradokser”.

I dag har vi besøg af Informations direktør Mette Davidsen-Nielsen og miljø- og klimamedarbejder Jørgen Steen Nielsen, som vil lægge op til debat om den rivende udvikling, Information er midt i.

Fremmødet til læsermøderne har svinget mellem 75 og 35 deltagere, men da foreningen ikke jagter ”seertal” men kvalitet, så var målet nået, for det er jo kvalitet, man får her i huset.

Henrik Krog fortalte, at læsermøderne begyndte i 1997 for hans vedkommende, og at David Rehling var den første af journalisterne til at være oplægsholder.

I alle årene har både medlemmer og ikke-medlemmer haft glæde af at få nærkontakt med både journalister og andre fra Information.

Flere har i løbet af de sidste 2 år givet udtryk for, at i-shop har konkurreret med os med hensyn til møder. Det er der intet, der tyder på, for antallet af deltagere i Venneforeningens møder har ikke været påvirket heraf.

Rejselegatet blev tidligere tildelt den bedste elev af en årgang; men tildelingen er de sidste par år ændret, så at de 10.000 KR er givet som tilskud til en studietur for alle eleverne på Information.

I årets løb er der blevet efterlyst reaktioner fra medlemmerne på spørgsmålet: Hvordan kan Information blive bedre?  Der kom mange gode kommentarer, som blev videregivet til ”avisen”.

Inden Henrik afsluttede, fortalte han, at han havde 2 synder at skrifte!  Han var for et par år siden efter 10 års formandskab trådt tilbage, og en ny formand, Gunnar Green, blev valgt som formand, men kun i 2 år, hvorefter han trak sig. Henrik er ved eftertanke kommet frem til, at bestyrelsen ikke var tilstrækkelig opmærksom på at give formanden mere hjælp. Det var en skam, fordi Gunnar Green var en særdeles kompetent person, og noget sådant må ikke ske igen.

Den 2. synd var manglende omtale af Niels Peter Pedersen, som havde været revisor og direktør i Revisions og Forvaltningsinstituttet med bopæl på H.C. Andersens Boulevard. Det illegale nyhedsbureau Information havde til huse i nogle lokaler på den pågældende adresse, og i slutningen af 1945 blev firmaet valgt som revisor for Information. Pedersen var direktør fra 1920, til han gik på pension i 1957. I 1958 skrev han testamente og døde i 1967 81 år gammel. I 1987 fik Informations Venner en arv på 900.000 KR – fratrukket 312.000 KR i skat, som er årsag til, at foreningen lever.

Beretningen godkendtes.

 

Ad 3.  Regnskab. Klik her for at se det.

Henrik henviste til det omdelte regnskab og fortalte, at der er overskud i regnskabet. Desværre kunne kassereren Finn Lillelund ikke være til stede, men kunne ringes op hvis der var spørgsmål. 

Regnskabet godkendtes.

 

Ad 4.  Kontingentet 

Kontingentet foresloges uændret. Dette vedtoges.

 

4A. Vedtægts ændringsforslag. Klik her for at se forslaget.  

For at forslaget kunne vedtages skulle mindst ¾ af de fremmødte stemme for. Der var omtrent 100 %, så forslaget blev vedtaget. Klik her for at se foreningens nye vedtægter.

 

Ad 5. Valg af formand, kasserer og revisor.

Eva Parum blev valgt som ny formand og sagde, at hun har været medlem af bestyrelsen og allerede tidligt havde sagt, at hun gerne ville være formand, fordi Information efter hendes opfattelse er den bedste avis i Danmark. Den skal synliggøres. Eva Parum er forskningschef på Journalist og Medie Højskolen.

Kasserer Finn Lillelund og revisor Brian Bovier genvalgtes.

 

Ad 6. og 7.  Valg af indtil 4 bestyrelsesmedlemmer. 

Henrik Krog og Jacob Grindsted  nyvalgtes som bestyrelsesmedlemmer. De øvrige, dvs. Mette Davidsen-Nielsen og Annette Gottlieb, blev genvalgt.

Som suppleanter blev Tue Magnussen nyvalgt og Ole Kløcker blev genvalgt.

 

Ad 8. Eventuelt 

Tue Magnussen for valget og gav Henrik Krog 2 øl som tak for hans hidtidige virke.  

Ole Kløcker takkede Henrik og Anette for deres fælles indsats med en flaske rødvin.

Henrik Krog takkede Erik Smidt for hans indsats i bestyrelsen.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen efter ca. 30 minutter.   

Referent: Annette Gottlieb

10-3-2013