Generalforsamling 2012

Generalforsamling den 18. marts 2012 i Dagbladet lnformations kantine

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent og referent.

2.  Formandens beretning.

3.  Regnskab 2011. Klik her for at se regnskabet.

4.  Fastlæggelse af kontingent 2013

5.  Valg af formand, kasserer og revisor.

6.  Valg af indtil fire bestyrelsesmedlemmer.

7.  Valg af to suppleanter.

8.  Eventuelt.

 

Referat fra generalforsamlingen

Ad 1. Ingolf Christiansen blev foreslået og valgt som dirigent, Annette Gottlieb blev valgt som referent.  Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet, og der var ingen indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed.

Ad 2.  Formanden Henrik Krog  fortalte inden beretningen, at han havde deltaget i afsløringen af en mindeplade for Børge Outze  to dage tidligere. Pladen er opsat for at markere, at Børge Outze, Informations grundlægger, den 18. marts var født for 100 år siden. Henrik Krog  gik derefter over til beretningen, hvor han beklagede, at det er blevet så dyrt at sende breve, og  at vi desværre ikke har alle medlemmers mailadresse. Han så gerne, at omtalen af vore møder foruden at blive mailet også ville  kunne annonceres i avisen. I den forløbne sæson har vores forening ikke afholdt særlig mange møder. Det skyldes, at Information selv arrangerer møder, der tangerer de emner, vores forening tidligere har taget op. De penge, 10.000 Kr. der årligt uddeles til en praktikant, er blevet anvendt til, at en gruppe praktikanter er taget på studietur med en leder. Desuden gav foreningen 10.000 Kr. til Jørgen Dragsdahl, så i år er ikke flere penge at dele ud. Henrik Krog fortalte, at Finn Lillelund nu er alene om det økonomiske, og som Finn selv sagde, er han bogholder og kasserer.

Ad 3.  Regnskab. Finn Lillelund fremlagde regnskabet og omtalte, at f. eks. mødeudgifterne er blevet reduceret, fordi vi låner Informations kantine gratis. Der blev spurgt, hvorfor vi opkræver kontingent 2 gange om året. Svaret er, at hvis man f.eks.indmelder sig i Informations Venner i løbet af året, så  skal man kun betale for resten af det år. En deltager spurgte til aktierne i avisen, og Finn svarede, at de er købt for længe siden og for en stor del overdraget til ”Vennerne”, så foreningen er ”storaktionær” med ca. 8% af aktierne. I den forbindelse opfordrede Finn medlemmerne om enten at give deres aktier til ”Vennerne” eller evt.  testamentere dem. Der blev spurgt om unge under 25 år kunne betale et lavere kontingent til Informations Venner. Det vil blive taget op til overvejelse. Regnskabet godkendtes.

Ad 4.  Kontingentet er uændret.

Ad 5. Valg af formand, kasserer og revisor. Alle blev genvalgt.

Ad 6. og 7.  Valg af indtil 4 bestyrelsesmedlemmer. 

Henrik foreslog at de 2 nuværende  suppleanter Eva Parum og Erik Smidt blev valgt som bestyrelsesmedlemmer, og at Ole Kløcker og Annette Gottlieb bliver bestyrelsessuppleanter. Dette blev vedtaget.

Ad 8. Eventuelt.

Dirigenten Ingolf Christiansen foreslog, at indkaldelser til generalforsamlingen for fremtiden skal foregå pr. mail og ved annoncering i avisen 2 gange. Dette kræver en ændring af § 5 stk. 2 i lovene, så det kan først behandles ved næste generalforsamling om et år. Et forslag om dette vil blive fremlagt på foreningens hjemmeside.

Dirigenten takkede for god ro og orden. Henrik Krog takkede dirigenten og minder om, at vi ved dette møde fejrer Informations grundlægger Børge Outzes 100 års dag. 

Referent: Annette Gottlieb