Generalforsamling 2011

Generalforsamling den 28. marts 2011 i Dagbladet lnformations kantine

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent og referent.

2.  Formandens beretning.

3.  Regnskab 2010. Klik her for at se regnskabet.

4.  Fastlæggelse af kontingent 2012

5.  Valg af formand, kasserer og revisor.

6.  Valg af indtil fire bestyrelsesmedlemmer.

7.   Valg af to suppleanter.

8.   Eventuelt.  

 

Referat fra generalforsamlingen

Ad 1. Ingolf Christiansen blev foreslået og valgt som dirigent, og Annette Gottlieb blev foreslået og valgt som referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet, og der var ingen indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed.

 Ad 2. Formanden, Henrik Krog, aflagde beretning og omtalte, at foreningen havde afholdt  a. læsermøder under medvirken af diverse journalister fra Information og en enkelt person, som kom ”ude fra”, nemlig  professor Jesper Jespersen.b.  Jørgen Dragsdahl fik 10.000 kr. til den retssag, som er anket.c.  Foreningen gav Information en gave i form af et pianette. Interne møder, som afholdes i kantinen, indledes med en sang.d.  Sabrina Drevsfeldt modtog rejselegatet for 2010.e. Information har fået nye 2  ledere, chefredaktør  Christian Jensen, og direktør Mette Davidsen-Nielsen, som er ”lige så gode” som de tidligere – bare på en anden  måde. Begge deltog i et læser møde, som blev meget vellykket, bl.a. fordi vi får annoncer i bladet til uændrede priser.f. Kontingentet opkræves 2 gange årlig, og der var sendt meddelelse til alle medlemmer for at få evt. mailadresser fra disse. Der kom svar fra ca. 2/3, -  mange med søde hilsener.  257 medlemmer har meldt tilbage.g. Rejselegatet for det kommende år blev allerede uddelt i december 2010, fordi en gruppe på 7 journalist elever i januar 2011 skulle på en rejse til Israel-Palæstina og søgte penge fra fonde og  også fra Informations Venner.Beretningen godkendtes. 

Ad 3.  Regnskabet for 2010 ved Finn Lillelund. Regnskabet godkendtes. En mødedeltager spurgte, om det ville være muligt, at medlemmerne af Informations Venner kunne foreslå en praktikant, som modtager af Rejselegatet, - hvilket forventes accepteret af direktionen. Rent praktisk kunne det klares ved, at foreningen udsender en liste med navne på praktikanter, så medlemmerne kan være med til at vælge i fællesskab.  

Klik her for at se regnskabet for 2010.

Ad 4. Fastlæggelse af kontingent. Kontingentet forbliver uændret på 250 kr. 

Ad 5. Valg af formand, Henrik Krog, kasserer, Finn Lillelund og revisor, Brian S. Bovien. Alle genvælges.

Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Mette Davidsen-Nielsen  indvælges i bestyrelsen. De øvrige, Ole Kløcker, Annette Gottlieb og Fredrik Krog genvælges.

Ad 7. Valg af to suppleanter, som deltager i bestyrelsesmøderne. Erik Smidt og Eva Parum vælges.   

Ad 8.  Eventuelt.  Erik Smidt foreslår, at generalforsamlingen slås sammen med et medlemsmøde. Hvortil formanden svarer, at mødet med direktør og chefredaktør vil blive gentaget på generalforsamlingen, som med en ændring af Informations regnskabsår, der bliver offentliggjort i marts, vil finde sted i første kvartal.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden

Ved protokollen: Annette Gottlieb