Generalforsamling 2010

Generalforsamling den 23. marts 2010 i Dagbladet lnformations mødelokale

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent og referent.

2.  Formandens beretning.

3.  Regnskab 2009

4.  Fastlæggelse af kontingent 2011

5.  Valg af formand, kasserer og revisor.

6.  Valg af indtil fire bestyrelsesmedlemmer.

7.   Valg af to suppleanter.

8.   Eventuelt.

Før generalforsamlingen fortalte konstitueret adm. dir. Karin Petersen lidt om hvordan det går på Dagbladet Information. Det har været et heftigt efterår med miljø/COP15, herunder særudgaven for 6. oktober 2059. Oplaget er steget en anelse, medens de store dagblade er faldet 5-6%. Information er nu større end Århus Stiftstidende!Annonceindtægterne er stort set uændrede, og datterselskaber bidrager positivt.Der skal snart være generalforsamling idet regnskabsåret er omlagt, så det regnskab der skal fremlægges er for ca. ½ år. Resultatet for dette ”halvårsregnskab” udviser et overskud på 1,7 mio. kr. før skat, og egenkapitalen er nu over 23 mio. kr. Alle på avisen afventer spændt det nye medieforlig.  

Referat fra generalforsamlingen

Næstformand Henrik Krog bød velkommen, da afgående Gunnar Green var forhindret i at møde.

1. Valg af dirigent og referent

Ingolf Christiansen blev foreslået og valgt som dirigent. Finn Lillelund blev foreslået og valgt som referent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet, og der var ingen indvendinger mod generalforsamlings lovlighed. 

2. Formandens beretning 

I Gunnar Greens fravær aflagde Henrik Krog beretning. Læsermøderne er fortsat en succes, også de nye frokostarrangementer.Rejselegatet blev ikke uddelt i 2009, men det sker igen her i 2010.Der er 258 medlemmer.  Sidste år blev der vedtaget en kontingentstigning for 2010, men den blev ikke gennemført og nu er det udsat til næste år. Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab 2009

Foreningens kasserer Ole Kløcker forelagde regnskabet med kommentarer. Regnskabet gav ikke anledning til væsentlige spørgsmål fra medlemmerne, og det blev énstemmigt godkendt.  

4. Valg af formand, kasserer og revisor

Henrik Krog blev valgt som formand. Finn Lillelund blev valgt til kasserer og Brian Bovien blev valgt til revisor.  

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Annette Gottlieb og Preben Vissing blev genvalgt. Tidligere kasserer Ole Kløcker blev valgt som menigt medlem, og Fredrik Krog blev nyvalgt.  

6. Valg af suppleanter

Der var ingen der opstillede, hvilket generalforsamlingen accepterede.  

7. Eventuelt

Flere medlemmer nævnte problemet med jazzmusikken under møder på Cap Horn. Henrik Krog svarede, at man måske vil benytte Informations kantine.Der blev også talt om Rejselegatet på de 10.000 kr., som gives til en journalistelev på Information. Det vil blive uddelt den 10. maj kl. 15.   

 

Ved protokollen: Finn Lillelund