Generalforsamling 2009

Generalforsamling den 9. marts 2009 i Dagbladet lnformations mødelokale

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent og referent.

2.  Formandens beretning.

3.  Regnskab 2008

4.  Fastlæggelse af kontingent 2010

5.  Valg af formand, kasserer og revisor.

6.  Valg af indtil fire bestyrelsesmedlemmer.

7.   Valg af to suppleanter.

8.   Eventuelt.

Referat fra foreningens generalforsamling den 9. marts 2009

Ca. 20 fremmødte medlemmer. 

1. Valg af dirigent og referent

Ingolf Christiansen blev foreslået og valgt som dirigent. Finn Lillelund blev foreslået og valgt som referent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet, og der var ingen indvendinger mod generalforsamlings lovlighed. 

2. Formandens beretning

Velkommen! 

I år nåede vi det! Brevet til jer altså på den gammeldagsmåde, og også i avisen har der været annonceretmed generalforsamlingen i tide.

Formandens beretning sidste år indledtes med nogenlunde følgende ord:

Det har været et roligt år i vores lille forening.

 

Sådan har det også været i år - næsten!

En sag har dog taget tid og har også skabt rystelser i bestyrelsen.

 

Vi holder antallet af medlemmer nogenlunde konstant, men vi er dog en forening der har brug for at vokse bare lidt. Og vi vil gerne vokse! Men det rejser jo spørgsmålet om hvorfor nye medlemmer egentlig skulle melde sig ind.

 Livet i foreningen består af ...  

Møder

 

Vi har i indeværende år arbejdet med en fælles bestyrelseskalender, som vi følger nogenlunde.

Der bliver på en sæson afholdt tre, fire bestyrelsesmøder og et tilsvarende antal møder i arbejdsudvalget, som vi har valgt at kalde vores FU for...

 

Vi har fået nyt bestyrelsesmedlem Annette Gottlib

Vi har fået ny suppleant Preben Vissing, som vi kender fra mange Cap Horn møder

 

Arbejdsudvalget er:

Henrik,Ole og undertegnede.

 

Finn Lillelund laver hjemmesiden

 

og vi skal have fundet et ansvarsområde for vores nye bestyrelsesmedlem.

Vi skal i den kommende sæson til at uddelegere mere, flere arbejdsopgaver så vi får involveret hele bestyrelsen mere i det daglige arbejde...

Arrangementer  

Cap Horn arrangementer

Vi afholder 6 arrangementer på en sæson. I efteråret 08 var alle tre godt besøgt. I foråret 09 måtte vi aflyse vores første arrangement med line thorup. Arrangementet med EL var nogenlunde velbesøgt med 24 deltagere. Vi mangler at afholde et arrangement med David R.  

"Cap Horn" i Århus

 

Vi har forsøgt at udbrede Cap Horn ideen...

men kan ikke uden brohoved!

 

Problematisering: Er seks for mange? Kan vi virkelig kun trække journalister fra avisens ældre skare, eller de mest kendte?

Andre arrangementer "Mød forfatteren"

Det første forsøg med Kai Sørlander måtte aflyses, men vi prøver igen.

Samarbejde med Informations forlag

Vi for nu rabatter når man handler som medlem af foreningen 25 %

Ingen bruger det! Endnu...

Der er dog for ganske nyligt et medlem der har brugt muligheden.

  

Forlaget har udgivet og vil udgive bøger om Outze

 

Det har været genstand for mange overvejelser i bestyrelsen.

 

Vi lagde ud med en beslutning om at donere 10 000 kr. til en af de to udgivelser, og endte med ingen penge at give! Hvorfor nu det?

 

Erik Lund sagen!

I starten af maj ...

  

Samarbejde med Information

 

Forsøg med rabat på rejser! 2 % svarende til et års medlemskab i foreningen.

Rejserne blev ikke til noget! Det er altså ikke kun os der haret problem

 

Skal vi bruge den nye kantine?

 

Medlemstal

 

Vi hverken stiger eller falder!

Som alle andre foreninger vil vi gerne vokse! Men hvordan og hvorfor?

Forudsætningerne er jo ikke at avisen går dårligt! vi skal altså ikke redde nogen!

Så hvorfor skulle man egentlig vælge at blive medlem? 

Varerne på hylderne? Cap Horn, bøger, rejser andre fordele...

Solidaritet eller måske kærlighed til avisen dur vel ikke?

 

Måske skulle vi afholde et medlemsmøde alene med den dagsorden at finde ud af hvad der er foreningens rolle i det nuværende mediebillede?

Et septemberseminar. 

3. Regnskab 2008

Foreningens kasserer Ole Kløcker forelagde regnskabet med kommentarer. Regnskabet gav ikke anledning til væsentlige spørgsmål fra medlemmerne, og det blev énstemmigt godkendt.

4. Kontingent 2010

Formanden havde fremsat forslag om en forøgelse af kontingentet med 50 kr. pr. medlem/husstand gældende fra 2010, og efter lidt debat blev det énstemmigt godkendt.  

5. Valg af formand, kasserer og revisor

Gunnar Greeen, Ole Kløcker og Ole Ferbing blev genvalgt uden modkandidater.  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Annette Gottlieb, Henrik Krog og Finn Lillelund blev genvalgt. Nyvalgt blev Preben Vissing.  

7. Valg af suppleanter

Hans Jørgen Flygaard blev genvalgt. Den anden suppleantplads blev ikke besat. 

8. Eventuelt

Et medlem foreslog at referatet fra generalforsamlingen skulle sættes i Information. Formanden sagde at det ville blive overvejet.  

Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet.

Efter generalforsamlingen fortalte Morten Hesseldahl om livet på Information: Renovering af hus/lokaler, ny kantine som skal være med til at vise en ny udadvendt stil, oplag og annoncesalg går godt og fine læsertal. den statslige oplagsstøtte forventes reduceret, hvilket kan betyde et større minus for Information, og derfor vil man i den kommende tid reducere omkostningerne med 5-6 mio. kr. uden væsentlig forringelse af avisens indhold. Ny planlagt aktivitet er en ”talentskole”, et kursus for ”amatører”, hvor man måske kan finde nogle som vil skrive i avisen. 

Ved protokollen: Finn Lillelund