Generalforsamling 2008

Generalforsamling den 31. marts 2008 i Dagbladet lnformations mødelokale

Dagsorden:

 1.  Valg af dirigent og referent.

2.  Formandens beretning.

3.  Regnskab 2007

4.  Fastlæggelse af kontingent 2008

5.  Valg af formand, kasserer og revisor.

      Henrik Krog fratræder som formand, Ole Kløcker og Ole Ferbing er villig til genvalg somhenholdsvis kasserer og revisor

 6.  Valg af indtil fire bestyrelsesmedlemmer.

      Finn Lillelund, Erik Lund, Henrik Bo Nielsen og Gunnar Green er villig til genvalg

7.   Valg af to suppleanter.

      Annette Gottlieb og Hans Jørgen Flygaard er villig til genvalg

8.   Eventuelt.

Efter generalforsamlingen, ca. kl. 18.00 – vil den adm. direktør – som vanlig - redegøre for  tingenes tilstand i St. Kongensgade.

Medlemmerne vil her for første gang komme i nærkontakt med den nye mand på posten –Morten Hesseldahl

På bestyrelsens vegne

Henrik Krog

Formand

Tlf. 39 68 10 36 / 40 45 35 92

[email protected]                  

 

Referat:

Ca. 20 fremmødte medlemmer

1. Valg af dirigent og referent

Ingolf Christiansen blev foreslået og valgt som dirigent.

Gunnar Green blev foreslået og valgt som referent. 

Dirigenten åbnede generalforsamlingen, der blev erklæret lovlig trods formandens forglemmelse med hensyn til annoncering i Information. 

2. Formandens beretning

Foreningen har i 2007 levet et stille liv.

Der er afholdt arrangementer i Cap Horn med Pia Fris Laneth, Rune Lykkeberg og Ejvind Larsen som indledere og med ”fuldt hus” hver gang. Cap Horn arrangementerne er en succes, der er dog til stadighed problemer med at Cap Horn spiller søndagsjazz samtidig med at vi afvikler vores arrangementer.

Foreningen oplever efter en mindre tilbagegang i medlemstal atter at medlemstallet stiger. Vi er nu ca. 270 medlemmer.

Outze har i indeværende år ligget stille. Der er i bestyrelsen overvejelser om at ændre Outześ udformning. Den nuværende udformning er for dyr og giver ikke nye medlemmer. En ny form kunne være oftere  annoncering i Information, for på denne måde at fortælle også ikke medlemmer om foreningens aktiviteter.

2007 blev Rikke Berg udpeget som modtager af IP prisen.

2008ś modtager er endnu ikke udpeget.

I forbindelse med beretningen blev der spurgt til foreningens brug af egen hjemmeside. Bliver den brugt aktivt nok? Og der blev spurgt til Outze. Hvad skal Outze gøre godt for? Begge spørgsmål gav anledning til en kort diskussion og formand og bestyrelse arbejder videre med at forny og udvikle begge dele.

3. Regnskab 2007

Foreningens kasserer Ole Glöcker forelagde regnskabet med kommentarer blandt andet til medlemstal og til den eneste større forandring i regnskabet i forhold til 2006, nemlig udgifterne til Outze.  Regnskabet gav ikke anledning til spørgsmål fra medlemmerne. På foranledning af en kommentar fra et fremmødt medlem drøftedes det kort om medlemskontingentet eventuelt skulle sættes op. Der blev dog ikke fremsat et egentligt forslag om dette.

Link til Regnskab 2007

 4. Fastlæggelse af kontingent 2008

Uændret.

5. Valg af formand, kasserer og revisor

Henrik Krog har efter 10 år besluttet at fratræde som formand for foreningen. Han opfordrede Gunnar Green til at opstille som formand, hvilket Gunnar Green accepterede.

Tak til Henrik for de mange år i foreningens tjeneste!

Kasserer og revisor fortsætter endnu en periode

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Alle er villige til genvalg. Henrik Krogh indtræder i bestyrelsen som menigt medlem i stedet for Gunnar Green.

7. Valg af suppleanter

Begge er villige til genvalg.

8. Eventuelt

En deltager klagede over at det var svært at høre indlæggende fra salen. Dette samt at det ville være rart hvis deltagerne præsenterede sig ved indlæg skal huskes næste år. 

Efter generalforsamlingen lagde Morten Hesseldahl op til debat om Informations virke og fremtid.

Mange hilsner

Gunnar Green

Referent