Generalforsamling 2006

Generalforsamling den 27. marts 2006 i Dagbladet lnformations mødelokale

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Regnskab 2005 (det reviderede regnskab fremlægges på mødet)

4. Fastlæggelse af kontingent 2007

5. Valg af formand, kasserer og revisor

6. Valg af indtil fire øvrige bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af to bestyrelses suppleanter

8. Eventuelt.

Referat:

1. Valg af dirigent og referent

Vibeke Stockbridge blev valgt til dirigent og Finn Lillelund til referent.

Der var mødt ca. 15 medlemmer.

Indkaldelsen til generalforsamlingen var sket rettidigt, så der var ingen indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed.

2. Formandens beretning

Fra formandens mundtlige beretning kan nævnes: Foreningens primære aktivitet er medlemsbladet Outze, og der er nogen betænkelighed ved økonomien for dette.

Af samme grund var der blevet holdt pause med de ellers succesrige Cap Horn møder, som dog nu vil blive genoptaget. Disse møder vil næsten kunne hvile i sig selv økonomisk efter at prisen er blevet hævet med 20 kr. pr. billet.

Skal Outze fortsætte, kræver det flere medlemmer, hvilket medlemsbladet gerne skulle have givet, men det er ikke sket, da det ikke er nået ud til nye potentielle medlemmer.

Derfor vil bestyrelsen arbejde hårdt i det kommende år for at skaffe nye medlemmer, og i første omgang planlægges det at blad nr. 3 skal udkomme som tillæg til Dagbladet Information. Herved er der kontakt til hele avisens læseskare, og det skulle gerne give mindst 200 nye medlemmer.

Året var en god kopi af tidligere år, god fordi Cap Horn læsermøderne var interessante og velbesøgte som sædvanlig.

På trods af de velbesøgte møder var medlemstallet dog faldet svagt gennem de seneste år, og tidligere års succesfulde hvervning blandt avisens abonnenter er tilsyneladende ikke lovlig mere i henhold til registerloven.

 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

3. Regnskab 2005 (det reviderede regnskab fremlagdes på mødet)

Regnskabet blev fremlagt (se nedenfor). Der var ingen anmærkninger fra revisor (såkaldt blank påtegning).

 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

4. Fastlæggelse af kontingent 2007

Formanden foreslog uændret kontingent.

5. Valg af formand, kasserer og revisor

Henrik Krog, Vibeke Stockbridge og Ole Ferbing blev genvalgt.

6. Valg af indtil fire øvrige bestyrelsesmedlemmer

Henrik Bo Nielsen og Finn Lillelund blev genvalgt. Erik Lund blev nyvalgt.

7. Valg af to bestyrelses suppleanter

Annette Gottlieb og Aksel Ravn blev genvalgt.

8. Eventuelt.

Intet til referat.

 

Efterfølgende gav Henrik Bo Nielsen en orientering om en række spændende forhold på avisen, og der var en livlig forespørgselsdebat.

 

Til slut takkede Henrik krog for en god generalforsamling.