Generalforsamling 2005

Generalforsamling den 17. marts 2005 i Dagbladet lnformations mødelokale

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Regnskab 2004 (det reviderede regnskab fremlægges på mødet)

4. Fastlæggelse af kontingent 2006

5. Valg af formand, kasserer og revisor

6. Valg af indtil fire øvrige bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af to bestyrelses suppleanter

8. Eventuelt.

Referat:

1. Valg af dirigent og referent

Vibeke Stockbridge blev valgt til dirigent og Finn Lillelund til referent.

Der var mødt ca. 15 medlemmer.

Indkaldelsen til generalforsamlingen via annonce i avisen var sket rettidigt, men indkaldelsen til medlemmerne via det nye medlemsblad Outze var sket et par dage for sent. Der var dig enighed om at betragte generalforsamlingen for lovlig.

2. Formandens beretning

Fra formandens mundtlige beretning kan nævnes: Året var en god kopi af tidligere år, god fordi Cap Horn læsermøderne var interessante og velbesøgte som sædvanlig.

På trods af de velbesøgte møder var medlemstallet dog faldet svagt gennem de seneste år, og tidligere års succesfulde hvervning blandt avisens abonnenter er tilsyneladende ikke lovlig mere i henhold til registerloven.

Derfor har bestyrelsen sat et andet skib i søen - medlemsbladet Outze. Vi har længe haft tanker/ønsker om et medlemsblad, og da Jacob Mollerup kom i bestyrelsen sidste år, kom der hurtigt struktur på sagerne - hvorefter han desværre udtrådte af bestyrelsen. Han foretrak et job i DR frem for at sidde i vores bestyrelse!

Det kræver mange ressourcer at starte et sådant blad, også økonomisk. hvad der vil fremgå af punkt 4 på dagsordenen, og derfor holder vi en lille pause (forhåbentlig) i læsermøderne.

Det hele skulle gerne munde ud i flere medlemmer og dermed bedre økonomi, så medlemsbladet kan udkomme flere gang om året og læsermøderne kan genoptages.

Sidst men ikke mindst. Foreningen har vel aldrig tidligere gjort så meget for at fremme avisens udbredelse - og det er det vi er til for.  

 

Der var enkelte spørgsmål til beretningen, herunder hvordan Outze kunne virke som hvervemateriale, og muligheder som indstik i avisen og via hjemmesiden blev diskuteret.

 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

3. Regnskab 2004 (det reviderede regnskab fremlagdes på mødet)

Regnskabet blev fremlagt (se nedenfor). Der var ingen anmærkninger fra revisor (såkaldt blank påtegning).

 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

4. Fastlæggelse af kontingent 2005

Formanden fremlagde forslag om en kontingentforhøjelse fra 2006, således at et ordinært medlemskab skal koste 200 kr. og et familie medlemskab 250 kr. årligt.

 

Forslaget blev godkendt.

5. Valg af formand, kasserer og revisor

Henrik Krog, Vibeke Stockbridge og Ole Ferbing blev genvalgt.

6. Valg af indtil fire øvrige bestyrelsesmedlemmer

Henrik Bo Nielsen, Else Plejl og Finn Lillelund blev genvalgt.

7. Valg af to bestyrelses suppleanter

Annette Gottlieb og Aksel Ravn blev genvalgt.

8. Eventuelt.

Intet til referat.

 

Efterfølgende fortalte chefredaktør Palle Weiss om forløbet og resultatet indtil nu af kompakt udgaven af Information, som blev lanceret til stor overraskelse for læsere, publikum og avismarkedet i øvrigt. Det havde kun medført 15 opsigelser, så det var billigt sluppet, men til gengæld var hele lanceringen med prøveabonnenter et stor succes. Hele 15.000 havde p.t. tegnet prøveabonnement, og man håbede at op mod 10% ville holde ved efter "prøvetiden". Herudover var der der kommet 500 nye abonnenter til på normal vis siden lanceringen.

Weiss fortalte videre om at efter ændringen i formatet skulle man nu til at se mere på indholdet, så man endnu bedre kunne udnytte det nye format. Der skal flere yngre læsere til (30-50 år), og man vil satse på mere stof.

 

Der var diverse spørgsmål fra medlemmerne, og der opstod en livlig debat.

 

Til slut takkede Henrik krog for en god generalforsamling.