Generalforsamling 2004

Generalforsamling den 15. marts 2004 i Dagbladet lnformations mødelokale

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Regnskab 2003 (det reviderede regnskab fremlagdes på mødet)

4. Fastlæggelse af kontingent 2005

5. Valg af formand, kasserer og revisor

6. Valg af indtil fire øvrige bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af to bestyrelses suppleanter

8. Eventuelt.

Referat:

1. Valg af dirigent og referent

Henrik Krogh blev valgt til dirigent og Finn Lillelund til referent.

Der var mødt ca. 20 medlemmer.

Mødet var lovligt i henhold til vedtægterne.

2. Formandens beretning

Fra formandens mundtlige beretning kan nævnes: Cap Horn møderne var en succes med fra 17 til 50 deltagere pr. gang, og fortsætter næste år. Indføring af ny kasserer og avisens overtagelse af regnskabsfunktionen havde medført nye "systemer". Det fungerer fint med medlemskartoteket administreret af avisen, så der direkte kan udskrives flettede breve (brev som udskrives til alle/udvalgte medlemmer hvor navne og adresse automatisk hentes fra medlemskartoteket).

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

3. Regnskab 2003 (det reviderede regnskab fremlagdes på mødet)

Regnskabet blev fremlagt (se nedenfor). Der var ingen anmærkninger fra revisor (såkaldt blank påtegning).

På forespørgsel blev det oplyst at foreningen p.t. har 416 medlemmer.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

4. Fastlæggelse af kontingent 2005

Det blev vedtaget at fastholde kontingent uændret for 2005, men formanden forventede at der ville blive fremlagt forslag om en kontingentforhøjelse fra 2006 på den ordinære generalformsamling i 2005.

5. Valg af formand, kasserer og revisor

Alle valg var genvalg.

6. Valg af indtil fire øvrige bestyrelsesmedlemmer

Henrik Bo Nielsen, Else Plejl og Finn Lillelund blev genvalgt. Jacob Mollerup blev nyvalgt.

7. Valg af to bestyrelses suppleanter

Annette Gottlieb og Aksel Ravn blev valgt.

8. Eventuelt.

Intet til referat.

 

Efterfølgende fortalte direktør Henrik Bo Nielsen løst og fast om avisen, herunder bl.a.: Information står foran store udfordringen med udfasningen af den flerårige ekstraordinære pressestøtte. Vinterens fyringsrunde har ikke medført reduktion af antal "skrivende årsværk"

Oplaget er faldet ca. 2% de sidste par år, men det er ikke slemt i forhold til de øvrige aviser. Bladet har med 127.000 daglige læsere et rigtig godt læsertal. Web-udgaven skal revideres, og indholdet bliver øget for abonnenter og reduceret for ikke-abonnenter. Avisen har fået flere sider pr. uge i stedet for de forskellige tillæg. Kulturredaktionen er avisens "smertensbarn", især det seneste år, og kulturredaktøren har netop sagt sin stilling op.